۱۴۰۰ سه شنبه ۵ مرداد
مجموعه تصاویر
1396/09/26
 • همايش تحليل مسائل و تامين منابع مالي در آموزش عالي كشور در دانشگاه الزهراهمايش تحليل مسائل و تامين منابع مالي در آموزش عالي كشور در دانشگاه الزهرا
  همايش تحليل مسائل و تامين منابع مالي در آموزش عالي كشور در دانشگاه الزهرا
 • همايش تحليل مسائل و تامين منابع مالي در آموزش عالي كشور در دانشگاه الزهراهمايش تحليل مسائل و تامين منابع مالي در آموزش عالي كشور در دانشگاه الزهرا
  همايش تحليل مسائل و تامين منابع مالي در آموزش عالي كشور در دانشگاه الزهرا
 • همايش تحليل مسائل و تامين منابع مالي در آموزش عالي كشور در دانشگاه الزهراهمايش تحليل مسائل و تامين منابع مالي در آموزش عالي كشور در دانشگاه الزهرا
  همايش تحليل مسائل و تامين منابع مالي در آموزش عالي كشور در دانشگاه الزهرا
 • همايش تحليل مسائل و تامين منابع مالي در آموزش عالي كشور در دانشگاه الزهراهمايش تحليل مسائل و تامين منابع مالي در آموزش عالي كشور در دانشگاه الزهرا
  همايش تحليل مسائل و تامين منابع مالي در آموزش عالي كشور در دانشگاه الزهرا
 • بازديد معاون اداري ومالي دانشگاه از پروژه در حال ساخت ساختمان جديد شعبه اروميهبازديد معاون اداري ومالي دانشگاه از پروژه در حال ساخت ساختمان جديد شعبه اروميه
  بازديد معاون اداري ومالي دانشگاه از پروژه در حال ساخت ساختمان جديد شعبه اروميه
 • بازدید معاون اداری ومالی دانشگاه از پروژه در حال ساخت ساختمان جدید شعبه ارومیهبازدید معاون اداری ومالی دانشگاه از پروژه در حال ساخت ساختمان جدید شعبه ارومیه
  بازدید معاون اداری ومالی دانشگاه از پروژه در حال ساخت ساختمان جدید شعبه ارومیه
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه هشتم، معاونت اداري و مالي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188047078+ فاكس : 982188041462+
 mali[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.