۱۴۰۰ شنبه ۱۳ آذر
 • ►
  -
  1397/04/20
 • ►
  -
  1397/04/20
 • ►
  -
  1397/04/20
 • ►
  -
  1397/02/16
نشست تبادل نظر مرکز پیشرفت و پایداری اسلامی با دانشکده علوم زیستی

فرصت های همکاری مرکز پایداری و پیشرفته اسلامی دانشگاه با دانشکده ها ...

1398/08/28
نشست تبادل نظر مرکز پیشرفت و پایداری اسلامی با دانشکده علوم ورزشی

فرصت های همکاری مرکز پایداری و پیشرفته اسلامی دانشگاه با دانشکده ها ...

1398/07/24
نشست تبادل نظر مرکز پیشرفت و پایداری اسلامی با معاونت فرهنگی و اجتماعی

فرصت های همکاری مرکز پایداری و پیشرفته اسلامی دانشگاه با بخش های ستادی ...

1398/07/16
نشست تبادل نظر مرکز پیشرفت و پایداری اسلامی با دانشکده هنر

فرصت های همکاری مرکز پایداری و پیشرفته اسلامی دانشگاه با دانشکده ها ...

1398/07/13
نشست تبادل نظر مرکز پیشرفت و پایداری اسلامی با پژوهشکده زنان

فرصت های همکاری مرکز پایداری و پیشرفته اسلامی دانشگاه با پژوهشکده ...

1398/07/13
اطلاعیه ها
1400/08/22
رویدادها
'NoData' not found in DataDic
مجموعه تصاویر
مجموعه تصاویر
1396/09/26
 • همايش تحليل مسائل و تامين منابع مالي در آموزش عالي كشور در دانشگاه الزهراهمايش تحليل مسائل و تامين منابع مالي در آموزش عالي كشور در دانشگاه الزهرا
  همايش تحليل مسائل و تامين منابع مالي در آموزش عالي كشور در دانشگاه الزهرا
 • همايش تحليل مسائل و تامين منابع مالي در آموزش عالي كشور در دانشگاه الزهراهمايش تحليل مسائل و تامين منابع مالي در آموزش عالي كشور در دانشگاه الزهرا
  همايش تحليل مسائل و تامين منابع مالي در آموزش عالي كشور در دانشگاه الزهرا
 • همايش تحليل مسائل و تامين منابع مالي در آموزش عالي كشور در دانشگاه الزهراهمايش تحليل مسائل و تامين منابع مالي در آموزش عالي كشور در دانشگاه الزهرا
  همايش تحليل مسائل و تامين منابع مالي در آموزش عالي كشور در دانشگاه الزهرا
 • همايش تحليل مسائل و تامين منابع مالي در آموزش عالي كشور در دانشگاه الزهراهمايش تحليل مسائل و تامين منابع مالي در آموزش عالي كشور در دانشگاه الزهرا
  همايش تحليل مسائل و تامين منابع مالي در آموزش عالي كشور در دانشگاه الزهرا
 • بازديد معاون اداري ومالي دانشگاه از پروژه در حال ساخت ساختمان جديد شعبه اروميهبازديد معاون اداري ومالي دانشگاه از پروژه در حال ساخت ساختمان جديد شعبه اروميه
  بازديد معاون اداري ومالي دانشگاه از پروژه در حال ساخت ساختمان جديد شعبه اروميه
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه هشتم، معاونت اداري و مالي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188047078+ فاكس : 982188041462+
 mali[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.